MPGK

Natychmiastowa Pomoc
Bezpłatny telefon całodobowy
800 700 880

Deklaracja dostępności
Zakład Usług Pogrzebowych Zakład Spółki Miejskiej

zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Adres strony internetowej przedsiębiorstwa www.pogrzeby.jgora.pl

Data opublikowania strony internetowej 2013-03-01

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 2022-10-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna Allsenses

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Szymion, adres e-mail anna.szymion@mpgk.jgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48756430177. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Biura Obsługi Cmentarzy Komunalnych w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 44.

 • Do budynku, przez teren cmentarza można się dostać przez jedną z 3 bram:
 • od ulicy Sudeckiej 44 (odległość 145 m), od ulicy Skowronków (odległość 420 m) oraz od ulicy Mickiewicza (odległość 550 m).
 • Bramy od ulicy Sudeckiej oraz od ulicy Mickiewicza oddzielone są szlabanem. Dojazd pojazdem do budynku Biura Obsługi Cmentarzy Komunalnych, możliwy jest wyłącznie bramą od ul. Sudeckiej, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
 • Drogi dojścia do budynku są oznakowane.
 • Biuro Obsługi Cmentarzy Komunalnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku prowadzą schody (3 stopnie).
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
 • w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.  

 

Tekst łatwy do czytania (ETR) - pobierz tekst ETR

Tekst do odczytu maszynowego - pobierz tekst do odczytu maszynowego