MPGK

Natychmiastowa Pomoc
Bezpłatny telefon całodobowy
800 700 880

Zasiłek Pogrzebowy - poradnik


Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?


Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1.  Ubezpieczonego
 2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę
 3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
 4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 5. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2

Członkami rodziny, o których mowa w pkt.5 są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności ( również w ramach rodziny zastępczej )
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek ( wdowa i wdowiec )
 • rodzice, w tym ojczym, macocha, oraz osoby przysposabiające

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?


Zasiłek pogrzebowy przysługuje, o ile zostały pokryte koszty pogrzebu:

 • Osobie prywatnej
 • Pracodawcy
 • Domowi pomocy społecznej
 • Gminie
 • Powiatowi
 • Osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku


 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • Skrócony akt zgonu
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku , wówczas kopie rachunków, potwierdzone przez bank.
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ( skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty )
 • Zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki za koszty poniesione przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy w przypadku, gdy pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej

Po więcej szczegółów, zapraszamy do siedziby naszego biura – Zakład Pogrzebowy na Starym Cmentarzu, ul. Sudecka 44 Jelenia Góra, tel. od Pn – Pt , w godz. od 7.00 – 15.00

Kontakt całodobowy – bezpłatny telefon 800 700 880